The Sheep in Winter

The Sheep in Winter – Navajo Language Lessons

The sheep are wet and cold.
They are hungry, too.
If the snow keeps falling,it will be bad for the sheep.
Perhaps that is why the wind cries.
Perhaps the wind is sorry for the sheep.
That is what I think.

Dibé daditléé dóó dabi’niidlí.
Dóó dichin bi’niighá.
T’áá nchíilgo debé doo bá yá’át’éeh da.
‘Éí daats’í biniinaa níyol ‘áni.
Níyol daats’í dibé yaah bíni.
Shí ‘ákwíinisin

Little Herder – Navajo Language Lessons

Story Telling – Navajo Language Lesson
Build a Fire – Navajo Language Lesson
Little Lambs – Navajo Language Lesson
Field – Navajo Language Lesson
The Waterhole – Navajo Language Lesson
The Puppy – Navajo Language Lesson
Sheep Corral – Navajo Language Lesson
Possessions – Navajo Language Lesson
Breakfast – Little Herder Story
The Sing – Navajo Language Lesson
Going To The Sing – Navajo Language Lesson
Sleep – Navajo Language Lesson
Supper – Navajo Language Lesson
Father Comes Back – Navajo Language Lesson
Shoveling Snow – Navajo Language Lesson
The Dogs are Hungry – Navajo Language Lesson
There Is No Food – Navajo Story

More Navajo language links: